Koho sa týka zákon GDPR ?

Legislatíva na ochranu osobných údajov sa vzťahuje na:
– právnické a fyzické osoby, ktoré nakladajú s osobnými údajmi,
– orgány územnej samosprávy,
– orgány štátnej moci,
– ďalšie orgány verejnej moci.