Čo môže požadovať dotknutá osoba?

Ak osoba písomne požiada prevádzkovateľa, dotknutá osoba sa môže dožadovať:
– žiadať prístup k jej osobným údajom,
– žiadať o odstránenie, obmedzenie či opravu jej osobných údajov,
– vzniesť námietku ohľadom spracúvania jej osobných údajov,
– má právo na prenosnosť jej osobných údajov,
– právo odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov,
– dotknutá osoba môže vzniesť sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.