Ako môžeme charakterizovať GDPR?

General Data Protection Regulation alebo skrátene GDPR je legislatíva, ktorá upravuje zbieranie, spracúvanie a nakladanie s osobnými údajmi. Bolo vydané Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré má za úlohu občanom Európskej únie zlepšiť kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Od 25. mája 2018 nadobudlo nariadenie platnosť vo všetkých členských štátoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Legislatíva upravuje tok osobných údajov aj mimo priestor Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Zákon č. 122/2013 Z. z bol nahradený legislatívou GDPR a táto právna norma momentálne platí aj v Slovenskej republike. GDPR upravuje povinnosti pre orgány verejnej moci, fyzické a právnické osoby, agentúry a iné subjekty, ktoré nakladajú s osobnými údajmi.